Čeština (Česká republika)Russian (CIS)Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Get Adobe Flash player

Motto:  „Nově – lépe – rychleji.“

Politika společnosti EUROFORM Group s.r.o. vznikla na základě logického rozhodnutí zahájit všeobecný rozvoj společnosti, a to zavedením systému managementu jakosti, péče o zákazníka i o vlastní zaměstnance.

Společnost EUROFORM Group s.r.o. všemi svými činnostmi směřuje a nadále hodlá směřovat k vytvoření prosperující společnosti, která kvalitou a cenou svých činností a služeb bude schopna čelit konkurenci a dosáhne požadované efektivnosti a stability podniku.

Jejím hlavním předmětem činnosti jsou realizace konstrukce obalů, vzorkování obalů, návrh, vývoj, výroba a servis plošných i rotačních výsekových nástrojů pro vysekávání obalů z hladké a vlnité lepenky, poradenství v oblasti výroby obalů a veškerého zařízení, materiálů a systému v oboru (obalová řešení vyrobená přímo na míru požadavkům zákazníka) pro velké, ale hlavně v širokém sortimentu pro malé a střední podnikatele v tuzemsku i v zahraničí v návaznosti na obchodní činnost dle přání a požadavků zákazníka.

Své podnikatelské aktivity EUROFORM Group s.r.o. chápe jako schopnost pružně reagovat na existující poptávku. Z tohoto důvodu bude společnost diversifikovat svoji činnost a rozvíjet aktivity i v jiných oblastech tržního prostředí skýtajících možnosti zajištění růstu podniku.

EUROFORM Group s.r.o.  se zavazuje:

Cíle směrem k trhu  

 1. Udržení a rozvoj tržně a zákaznicky orientovaného prostředí společnosti vycházením vstříc rozhodujícím potřebám zákazníků – kvalita, sortiment v plné šíři, rychlost dodávek.
 2. Posílení tržní pozice, zkvalitnění zákaznického servisu, posilování inovační aktivity
 3. Rozšíření obchodu, posílení exportní činnosti do vybraných zahraničních regionů
 4. Garance vysoké úrovně kvality jako samozřejmá součást služby zákazníkům
 5. Zajištění konkrétních potřeb zákazníků

Cíle ekonomické  

 1. Vytvoření finančně silné, ekonomicky stabilní a prosperující papírenské společnosti
 2. Snižování nákladovosti – efektivnější využití pracovních sil, úsporná opatření v oblasti materiálové spotřeby a režijních nákladů
 3. Zvyšování marže a rentability produkce – optimalizace výrobkového a obchodního portfolia
 4. Trvale dosahovat pozitivního cash-flow, optimálních hospodářských výsledků umožňujících další rozvoj společnosti
 5. Trvale uplatňovat a rozvíjet efektivní systém finančního řízení

Cíle majetkové 

 1. Realizací projektu vytvoření podmínek pro rozvoj výroby a prodeje obalů na úrovni evropského standardu
 2. Modernizace výroby, strojního a technologického zařízení, administrativního a skladového zázemí
 3. Odprodej nepotřebného hmotného majetku

Cíle v zaměstnanecké politice společnosti 

 1. Trvale uplatňování a rozvíjení fungující a efektivní řídící struktury
 2. Zavedení motivačního systému ovlivňujícího efektivitu zaměstnanců, získání týmu kvalitních pracovníků, kteří vidí svoji perspektivu ve spojení s firmou
 3. Rozšíření možností profesního růstu a zvyšování kvalifikace pracovníků formou vzdělávání a školení, zaměření na výchovu mladých pracovníků
 4. Posílení firemní kultury společnosti, zavedení podnikového vizuálního stylu

Rámcové cíle jsou blíže specifikovány a kvantifikovány formou cílových hodnot v plánu respektive v jednotlivých programech.

Splnění náročných cílů je ve společnosti podmíněno plněním následujících závazků společnosti.

Pro dosažení vytyčených cílů se vedení EUROFORM Group s.r.o. zavazuje k:

 • systematickému řízení jakosti v souladu s požadavky normy ISO 9001:2000,
 • vytváření personálních, organizačních a finančních zdrojů pro zavedení, údržbu a rozvoj systému ve společnosti,
 • vytvoření a aplikaci kontrolního systému pro ověřování systému a zajištění zvyšování jeho efektivnosti,
 • neustálému zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro plnění činností v rámci strategického řízení,
 • stanovení principů a opatření pro odstraňování zjištěných neshod a předcházení jejich vzniku,
 • posuzování systému managementu tak, aby se zajistila jeho trvalá přiměřenost, vhodnost a účinnost.

V rámci zavádění systému managementu jakosti bude společnost EUROFORM Group s.r.o. vyvíjet tlak na subdodavatele k dodržování základních pravidel a to požadováním garancí u služeb, které by mohly vnést do činnosti společnosti nekontrolované negativní vlivy.

Prostřednictvím efektivní komunikace a neustálým tréninkem všech zaměstnanců bude společnost zajišťovat aktivní účast všech zaměstnanců na systému managementu jakosti a spokojenosti zákazníka.

Politika je závazná pro všechny pracovníky společnosti a je zohledněna ve všech činnostech podniku. Vedení poskytuje účinnou a odbornou pomoc, která je nutná k zajištění úspěšné aplikace této politiky a také zodpovídá za vhodné nastavení systému managementu jakosti, jeho zlepšování, zabezpečení jakosti a vytvoření podmínek k jejich neustálému zlepšování a to se závazkem k plnění platných právních a jiných požadavků. 

Ve Velké nad Veličkou dne 22.8.2006                                              

 Pavel Polehňa, jednatel společnosti